۲ آبان, ۱۳۹۶

    گذار از IT به DT

    در قرن ۲۱ دوره های زمانی تحول در زندگی انسان به واسطه تکنولوژی و اینترنت بسیار کوتاه شده است. اینترنت…